Освітні програми

Кафедра Штучного інтелекту здійснює навчання студентів за спеціальністю 122 - Комп`ютерні науки, поточна освітньо-професійна програма  "Системи і методи штучного інтелекту".

Нова освітня програма"Системи і методи штучного інтелекту".

Термін навчання в бакалавріаті: 3 роки і 10 місяців

Навчання на кафедрі штучного інтелекту передбачає вивчення таких базових предметів як математичний аналіз, теорія ймовірностей, лінійна алгебра, об’єктно-орієнтоване програмування та інші. За професійним напрямком викладаються такі предмети як системи баз даних, вступ до інтелектуального аналізу даних, технології розподілених систем і паралельних обчислень та інше.

Під час навчання на кафедрі штучного інтелекту студенти набувають знань та вмінь для розв’язку складних алгоритмічних задач, аналізу великих масивів даних, створенню складних систем для аналізу зображень, відео чи текстів, медичних діагностичних систем. Метою програми є підготувка фахівців, які зможуть проектувати системи штучного інтелекту, аналізувати великих обсягів даних, розробляти алгоритми обробки зображень, аудіо, відео та текстів.

На останніх курсах студенти розв’язують практичні, актуальні прикладні задачі реалізуючі отримані навички та набувають практичного досвіду. Можуть брати участь в наукових проектах світового центру даних, який співпрацює з великою кількістю дослідницьких і наукових організацій в Україні та за кордоном. У результаті навчання молоді спеціалісти будуть знати основні методи подання та використання знань, застосовувати методи виводу на фреймових та сіткових структурах; Працювати з сучасними програмними та інструментальними засобами для проектування систем штучного інтелекту.

Кафедра орієнтована на створення доброзичливого та творчого середовища як для викладачів так і для студентів. Під час навчання студент може сам обирати власну траєкторію освіти вибираючи освітні компоненти з каталогу вибіркових дисциплін. Таким чином він може спробувати себе в різних напрямках чи зосередитися на чомусь одному. На ІПСА відчутня сильна студентська підтримка, функціонує потужний інститут кураторства, коли з перших днів навчання студент не залишається наодинці, а отримає інформаційну підтримку з багатьох питань.

Кафедра штучного інтелекту забезпечує підготовку фахівців з вищою освітою першого (бакалавр) та другого (магістр).

НОРМАТИВНІ освітні компоненти. Цикл загальної підготовки
НОРМАТИВНІ освітні компоненти. Цикл професійної підготовки
Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти)
Таблиця каталогу дисциплін
1 курс
ДисциплінаКількість кредитів
Засади усного професійного мовлення (риторика)2
Україна в контексті історичного розвитку Європи2
Основи здорового способу життя3
Практичний курс іноземної мови3
Математичний аналіз4.5
Алгебра та аналітична геометрія4
Дискретна математика4.5
Основи фізики5
Алгоритмізація та програмування.7
Алгоритми і структури даних6
Лінійна алгебра4.5
Математична логіка та теорія алгоритмів4
Фізика коливально-хвильових процесів4
2 курс
ДисциплінаКількість кредитів
Вступ до філософії2
Практичний курс іноземної мови3
Математичний аналіз5.5
Теорія ймовірностей, ймовірносні процеси та математична статистика5.5
Математичний аналіз4.5
Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів4
Об’єктно-орієнтоване програмування4.5
Операційні системи4
Вступ до інтелектуального аналізу даних4
Системи баз даних4.5
Обчислювальна математика.7.5
Комп`ютерна схемотехніка та архітектура комп`ютера4
Гармонічний аналіз та операційне числення4.5
Математична статистика3
Вибіркова дисципліна4
Вибіркова дисципліна4
3 курс
ДисциплінаКількість кредитів
Інформаційна безпека2
Практичний курс іноземної мови професійного спрямування.3
Основи системного аналізу4
Комп`ютерні мережі4
Проектування інформаційних систем4
Дослідження операцій.7
Технології розподілених систем і паралельних обчислень4
Вибіркова дисципліна4
Вибіркова дисципліна4
Вибіркова дисципліна4
Вибіркова дисципліна4
Вибіркова дисципліна4
Вибіркова дисципліна4
Вибіркова дисципліна4
Вибіркова дисципліна4
4 курс
ДисциплінаКількість кредитів
Економіка і організація виробництва4
Практичний курс іноземної мови професійного спрямування.3
Методи та системи штучного інтелекту4
Моделювання систем4.5
Теорія прийняття рішень4
Безпека інформаційних систем3.5
Технології розподілених систем і паралельних обчислень4
Вибіркова дисципліна4
Вибіркова дисципліна4
Вибіркова дисципліна4
Вибіркова дисципліна4
Вибіркова дисципліна4
Вибіркова дисципліна4

Відгуки рецензії стейкхолдерів