Алгоритм дій за сигналом цивільного захисту “Повітряна тривога”

Завантажити

Правила поведінки в укритті

Завантажити

КУРАТОРИ

 • Група: КІ-31; Пишнограєв Іван Олександрович, пошта: pyshnograiev@gmail.com;
 • Група: КІ-32; Комариста Богдана Миколаївна, пошта: komarysta.bohdana@lll.kpi.ua;
 • Група: КІ-33; Гуськова Віра Геннадіївна, пошта: guskovavera2009@gmail.com;
 • Група: КІ-21; Пишнограєв Іван Олександрович, пошта: pyshnograiev@gmail.com;
 • Група: КІ-22; Бендюг Владислав Іванович, пошта: vladys77@gmail.com;
 • Група: КІ-23; Джигирей Ірина Миколаївна, пошта: dzhygyrey.iryna@lll.kpi.ua;
 • Група: КІ-11; Тимошенко Юрій Олександрович, пошта: yu.a.tym@ukr.net;
 • Група: КІ-12; Тимошенко Юрій Олександрович, пошта: yu.a.tym@ukr.net;
 • Група: КІ-13; Гуськова Віра Геннадіївна, пошта: guskovavera2009@gmail.com;
 • Група: КІ-01; Бендюг Владислав Іванович, пошта: vladys77@gmail.com;
 • Група: КІ-02; Жиров Олександр Леонідович, пошта: jirov@ukr.net;
 • Група: КІ-03; Жиров Олександр Леонідович, пошта: jirov@ukr.net;

Навчальні дисципліни І курсу

(осінній семестр)

Алгебра та аналітична геометрія

Барановська Леся Валеріївна, НН ІПСА, baranovska.Lesia@lll.kpi.ua
Сисак Катерина Ярославівна, НН ІПСА, sysakkya@gmail.com

Дисципліна є однією з фундаментальних в освітній програмі. Вивчення навчальної дисципліни націлено на формування, розвиток та закріплення у здобувачів таких загальних та фахових компетентностей: ЗК 1 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; ЗК 2 Здатність планувати і управляти часом; ЗК 3 Здатність абстрактно мислити, застосовувати методи аналізу і синтезу; ЗК 9 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; ЗК 14 Здатність забезпечувати та оцінювати якість виконуваних робіт; ЗК 15 Здатність реалізовувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні, дотримуватися академічної доброчесності; ФК 2 Здатність формалізувати проблеми, описані природною мовою, у тому числі за допомогою математичних методів, застосовувати загальні підходи до математичного моделювання конкретних процесів; ФК 9 Здатність представляти математичні аргументи і висновки з них з якістю і точністю в таких формах, які підходять для занять в аудиторіях як усно, так і в письмовій формі. Внаслідок вивчення курсу студент повинен бути здатний продемонструвати такий програмний результат навчання ОПП: ПР 01 Знати і вміти застосовувати на практиці диференціальне та інтегральне числення, ряди та інтеграл Фур’є, аналітичну геометрію, лінійну алгебру та векторний аналіз, функціональний аналіз та дискретну математику в обсязі, необхідному для вирішення типових завдань системного аналізу; ПР 16 Розуміти і реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні, дотримуватися академічної доброчесності.

Онлайн, платформа «Сікорський»: Посилання

Силабус дисципліни: Посилання

Алгоритми і структури даних

Малишевський Олексій Григорович, НН ІПСА, kpi-ads@ukr.net
Куб'юк Євгеній Юрійович, НН ІПСА, eugen.kubiuk@gmail.com

Поняття алгоритму – це одне з головних понять математики, обчислювальної математики, техніки, оскільки знаходження прийнятного алгоритму для розв’язання різних класів задач є одним із завдань цих наук. Успіхи сучасної обчислювальної математики в значній мірі обумовлені принципом поділу складних обчислювальних процесів на елементарні операції – арифметичні та логічні. Це робиться за допомогою послідовних дій, які задаються алгоритмом. Оскільки складність задач обчислювального характеру постійно зростає, актуальною також є задача розробки ефективних алгоритмів обчислювального процесу. В залежності від характеру задач, що вирішуються, використовуються дані різних типів. Це істотно впливає на структуру алгоритмів. В дисципліні розглядаються алгоритми та структури даних, які є фундаментом сучасної методології розробки програм. В ній вивчаються основні поняття, які визначають суть алгоритмізації процесів обробки інформації, засоби представлення алгоритмів, викладаються можливі варіанти реалізації алгоритмів та структур даних. Алгоритми записуються на мові С/С++, або у вигляді псевдокоду, з якого вони легко перекладаються на будь-яку мову програмування.

Курс "Алгоритми та структури даних" розглядає основні структури даних (масиви, списки, дерева тощо) та навчає аналізу та вибору ефективних алгоритмів для різних завдань програмування. Студенти здобудуть вміння оцінювати продуктивність алгоритмів і розробляти оптимальні програмні рішення на підставі цих знань.

Онлайн, платформа «Сікорський» (Google Classroom, Zoom)

Силабус дисципліни: Посилання

Алгоритмізація та програмування

Романов Валерій Володимирович, НН ІПСА, v.romanov2516@gmail.com
Просянкіна-Жарова Тетяна Іванівна, НН ІПСА, t.pruman@gmail.com
Безносик Олександр Юрійович, НН ІПСА, beznosyk.oleksandr@lll.kpi.ua

Дисципліна "Алгоритмізація та програмування" спрямована на ознайомлення студентів із сучасними науковими концепціями, поняттями, методами алгоритмізації та технологій програмування, властивостями і особливостями алгоритмів, а також процесів створення працездатних програм мовою високого рівня. Завданням дисципліни є вивчення типових алгоритмічних конструкцій та засобів представлення алгоритму; отримання знання про синтаксис і семантику базових конструктивних елементів мови програмування: лексем, виразів та операторів; отримання знання про різновиди типів даних, як простих, так і складених (масивів, структур, об'єднань); усвідомлення особливості програмування функцій; усвідомлення парадигми імперативного програмування; вивчення особливостей програмування динамічних та файлових структур даних; отримання знання про основні прийоми структурного програмування; формування комплексного уявлення про етапи розробки програми, основні поняття та методи технологій програмування; оволодіння прийомами та технологією налагодження та тестування програм; отримання знання про основні вимоги до документування програмних продуктів. Індивідуальна та групова форми навчання, технології навчання: пояснювально-ілюстративна, проблемна, особистісно-орієнтована.

Онлайн, платформа «Сікорський»: Посилання

Силабус дисципліни: Посилання

Дискретна математика

Стусь Олександр Вікторович, НН ІПСА, stus.oleksandr@lll.kpi.ua, @OleksandrStus

Дисципліна є однією з фундаментальних в освітній програмі. Предмет вивчення дисципліни становлять, головним чином, дискретні об'єкти (висловлення, графи, комбінаторика), а також об'єкти, що тісно пов'язані з дискретними системами, і тому їх останнім часом традиційно відносять до дискретної математики (множини, відношення, групи та кільця). По завершенню курсу студент має набути такі програмні результати навчання: Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та дискретного аналізу. Знання теоретичних і прикладних положень неперервного та дискретного аналізу, включаючи комбінаторику, теорію графів, булеву алгебру. Знання методів теорії графів, теоретико-множинних, логічних, лінгвістичних методів і можливостей їх адаптації до інженерних задач. Ефективно використовувати сучасний математичний апарат в професійній діяльності для розв'язування задач теоретичного та прикладного характеру в процесі аналізу, синтезу та проектування інформаційних систем за галузями. Застосовувати методи, які базуються на теоретико-множинних уявленнях, математичній логіці, графах та інших розділах математики для аналізу, дослідження управлінських завдань і моделювання об'єктів дослідження.

Онлайн, платформа «Сікорський»

Силабус дисципліни: Посилання

Засади усного професійного мовлення (риторика)

Завадська Вікторія Валеріївна, ФЛ, ptits@ukr.net

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів умінь та здатностей застосовувати норми усного професійного мовлення; вести ділові та приватні бесіди; організувати взаємодію зі співрозмовником, налагодити контакт, встановити зворотній зв’язок; використовувати різноманітні вербальні засоби впливу на співрозмовника під час фахового спілкування; створювати промови на професійну тематику; підготувати академічний виступ для захисту курсового (дипломного) проекту; володіти полемічним мистецтвом (диспут, полеміка, дискусія); створювати ефективні усні та мультимедійні презентації.

Онлайн, платформа «Сікорський»: Посилання 1; Посилання 2

Силабус дисципліни: Посилання

Іноземна мова

Міхнєва Юлія Романівна, ФЛ, Mikhnieva.yuliia@lll.kpi.ua

Формування іншомовної комунікативної компетентності на рівні не нижчому ніж В2, який є стандартом для підготовки бакалаврів, навчання студентів спілкуванню у типових навчальних і професійних ситуаціях.

Онлайн, платформа «Сікорський» (Zoom, Google classroom)

Силабус дисципліни: Посилання

Математичний аналіз

Рябов Георгій Валентинович, НН ІПСА, ryabov.george@gmail.com; @georgii_riabov
Мінарченко Олександр Миколайович, НН ІПСА, minarchenko.oleksandr@lll.kpi.ua

Метою курсу є опанування студентами фундаментальних понять математичного аналізу та оволодіння методами їх дослідження. Курс охоплює наступні теми: вступ до теорії множин, дійсні та комплексні числа, числові послідовності та їх границі, границі функцій, неперервні функції та їх властивості, похідна та її застосування, первісні та інтеграл Рімана, ряди.

Онлайн (Zoom), платформа «Сікорський»

Силабус дисципліни розміщено в IC "Кампус"

Основи здорового способу життя

Сабіров Олександр Сергійович, ФБМІ, alex_sabirov@ukr.net
Підвальна Олена Василівна, ФБМІ, @Pidvalna_OV (09:00-17:00); lenapodvalnaya@gmeil.com

Основною метою навчальної дисципліни «Основи здорового способу життя» є формування у студентів мотивації до ведення здорового способу життя та здатностей використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Онлайн (Zoom, Google Meet), платформа «Сікорський»

Силабус дисципліни: Посилання

Фізика

Калита Віктор Михайлович, ФМФ, vmkalita@ukr.net
Іванова Ірина Михайлівна, ФМФ, im_ivan@ukr.net
Гусєва Юлія Ігорівна, ФМФ, yuleva-fmf@lll.kpi.ua

Онлайн, платформа «Сікорський»

Силабус дисципліни: Посилання

Навчальні дисципліни ІІ курсу

(осінній семестр)

Іноземна мова

Діброва Валентина Анатоліївна, ФЛ, kamgs3@kpi.ua (е-скринька підрозділу)
Духаніна Наталія Мар'янівна, ФЛ, dukhanina.nataliia@lll.kpi.ua
Тищенко Микола Андрійович, ФЛ, tyshchenko.mykola@lll.kpi.ua

Онлайн, платформа «Сікорський»

Силабус дисципліни: Посилання

Математичний аналіз

Подколзін Гліб Борисович, НН ІПСА, glebpodkolzin@gmail.com

Онлайн, платформа «Сікорський»

Силабус дисципліни: Посилання

Комп’ютерна схемотехніка

Тимошенко Юрій Олександрович, НН ІПСА, yu.a.tym@ukr.net

Онлайн, платформа «Сікорський»

Силабус дисципліни: Посилання

Обчислювальна математика

Шубенкова Ірина Анатоліївна, НН ІПСА, shubenkova1959@gmail.com

Онлайн, платформа «Сікорський»

Силабус дисципліни: Посилання

Операційні системи

Коваленко Анатолій Єпіфанович, НН ІПСА, an2kov@ukr.net

Онлайн, платформа «Сікорський»

Силабус дисципліни: Посилання

Основи підприємницької діяльності

Кавтиш Оксана Петрівна, ФММ, oksanakavtysh@ukr.net

Вивчення дисципліни дозволить сформувати у студента такі програмні результати навчання:

 • - використовувати базові знання з підприємництва, уміння критичного мислення, аналізу та синтезу інформації;
 • - застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій діяльності;
 • - демонструвати підприємливість та брати відповідальність за результати;
 • - володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких структур;
 • - знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці;
 • - знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій діяльності;
 • - знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких структур з урахуванням ризиків.

Онлайн, платформа «Сікорський» (Google classroom)

Силабус дисципліни: Посилання

Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів

Тимошенко Юрій Олександрович, НН ІПСА, yu.a.tym@ukr.net

Онлайн, платформа «Сікорський»

Силабус дисципліни: Посилання

Теорія ймовірностей та математична статистика

Ільєнко Андрій Борисович, ФМФ, ilienko@matan.kpi.ua
Павленков Володимир Володимирович, ФМФ, matan@kpi.ua (е-скринька підрозділу)

Онлайн, платформа «Сікорський»

Силабус дисципліни: Посилання