Робота зі студентами

Освітні програми передбачають набуття кожним здобувачем вищої освіти здатностей розв`язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі ІТ та штучного інтелекту, які передбачають проведення наукових досліджень та здійснення інновацій із застосуванням теоретичних положень і методів штучного інтелекту. Проведення фундаментальних та прикладних досліджень, розроблення математичних методів і програмних засобів штучного інтелекту НПП кафедри, НН ІПСА та Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку (СЦД) здійснюється в тісному зв`язку з навчальним процесом.

Студенти мають можливість проходити практику у наукових відділах Навчальнонаукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» МОНУ та НАНУ, ННЦ СЦД (http://wdc.org.ua/), в ІТ компаніях під керівництвом науковців, які одночасно викладають на кафедрі штучного інтелекту, та фахівців ІТ галузі. Випускна атестація здобувачів вищої освіти другого (магстерського) рівня за освітньою програмою «Системи і методи штучного інтелекту» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи. Обов’язковою вимогою до кваліфікаційної роботи є наявність науково-дослідницьких теоретичних та прикладних компонентів. Під час проходження практики на підприємствах та в наукових установах студенти апробують результати своїх досліджень.

Магістранти в обов’язковому порядку беруть участь в Всеукраїнській науково-практичній конференції «Системні науки та інформатика», яка проводиться ННІПСА. Регулярно проводяться наукові семінари, де студенти магістратури доповідають про результати досліджень за темою магістерської дисертації. Актуальність та значущість студентських досліджень та розробок підтверджуються актами про впровадження.

Магістранти за бажанням залучаються до виконання НДР. Окремі результати студентських наукових досліджень знаходять своє відображення в фахових виданнях, зокрема в періодичному фаховому виданні «Системні дослідження та інформаційні технології» (http://journal.iasa.kpi.ua/). Наприклад, Пишнограєв І.О., Ткаченко І.О. Аналіз та прогнозування рівня сталого розвитку в європейському контексті // Системні дослідження та інформаційні технології. № 4. 2022. 21-33. https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2022.4.02