Навчальна робота

Навчальна робота

У зібранні «Навчально-методичні матеріали» Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, силабуси дисциплін, авторами або укладачами яких є науково- педагогічні працівники кафедри.

Передбачено такі форми та методи навчання і викладання, що забезпечують розвиток особистості кожного студента з урахуванням його ціннісних орієнтацій. Студенти мають можливість висловлюватись про якість навчання на засіданнях Вченої ради НН ІПСА та кафедри штучного інтелекту, у соцмережах. За студентськими низовими ініціативами створено підрозділи. Студентоцентрований підхід регламентується Положенням про ІНП здобувача, Положенням про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами ВО, Положенням про академічну мобільність студентів. Кафедра пропонує обрати сертифікатну програму «Інтелектуальний аналіз даних та моделювання в бізнес аналітиці». Побудова освітнього процесу передбачає врахування потреб студентів: взаємоповагу у стосунках, що регламентується Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського, гнучкі навчальні траєкторії шляхом формування студентом ІНП, використання різних педагогічних методів, систематичний моніторинг якості освітніх послуг. Для визначення рівня задоволеності здобувачів методами навчання і викладаннядвічі на рік проводяться опитування «Викладач очима студентів» в АІС «Електронний кампус» і опитування ННЦ «Соціоплюс» .

Передбачено набуття кожним здобувачем ВО здатностей розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі ІТ та штучного інтелекту, які передбачають проведення наукових досліджень та здійснення інновацій із застосуванням теоретичних положень і методів штучного інтелекту. Проведення фундаментальних та прикладних досліджень, розроблення математичних методів і програмних засобів штучного інтелекту НПП кафедри, НН ІПСА та Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку (СЦД-Україна) здійснюється в тісному зв'язку з навчальним процесом. Результати наукових розробок безпосередньо впроваджуються в навчальний процес. Так, результати досліджень, які опубліковано в звіті “Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти” (в двох частинах), впроваджено доц. Джигирей І.М. у викладання дисципліни “Сталий інноваційний розвиток” ; проект «Математичні та програмні методи оброблення мультимодальних даних моніторингу медико-біологічних об’єктів для діагностики стану здоров’я пацієнтів» № ДР 0120U102134 – проф. Зайченка Ю.П. та проф. Зайченко О.Ю. в нормативному ОК «Методи і технології обчислювального інтелекту» тощо. Студенти мають можливість проходити практику у наукових відділах Навчальнонаукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» МОНУ та НАНУ, ННЦ СЦД, в ІТ компаніях під керівництвом науковців, які одночасно викладають на кафедрі штучного інтелекту, та фахівців ІТ галузі.

До викладання деяких освітніх компонентів залучені спеціалісти, що працюють саме у відповідних напрямах:

  • «Розробка і тестування програм» - керівник напряму «Тестування та автоматизація тестування» ТОВ «ЕПАМ Системз», к.т.н., доцент Дідковська М.В.,
  • до розділу «Робота з вимогами» долучається колишній випускник кафедри Гаврищук М.М., Product Manager компанії Clearmove;
  • «Конфліктно-керовані системи» - старший науковий співробітник відділу теорії комп’ютерних обчислень Інституту програмних систем НАНУ, д.ф.-м.н., с.н.с. Ігнатенко О.П.;
  • «Текстова аналітика» - докторант Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору, к.т.н., доцент Терентьєв О.М.

Під керівництвом цих спеціалістів виконуються кваліфікаційні роботи у відповідних предметних галузях. Деякі лекції з «Веб-орієнтована розробка програмного забезпечення» читають запрошені викладачі-практики.

До викладання деяких вибіркових дисциплін залучені провідні спеціалісти ННЦ «СЦД-Україна» :

  • «Аналіз даних Інтернет медіа та соціальних мереж» - зав. лабораторії аналізу великих даних в кіберфізичних системах, д.т.н., професор, завідувач відділу спеціалізованих засобів моделювання в Інституті проблем реєстрації інформації НАНУ Ланде Д.В.,
  • «Сталий інноваційний розвиток» - зав. лабораторії моніторингу екологічної сталості, к.т.н., доцент Джигирей І.М.,
  • «Теорія ігор та її застосування Data Science» - зав. лабораторії економетрики та прогнозування к.ф.-м.н, доцент Пишнограєв І.О.,
  • «Сценарне моделювання» - зав. лабораторії комп'ютерного моделювання та інтелектуального аналізу даних, к.т.н.,доцент Болдак А.О.,
  • «Моделювання явищ та процесів на підставі даних дистанційного зондування Землі» - зав. лабораторії геоінформаційних систем Гапон С.В.

Для організації та реалізації освітнього процесу успішно діють освітньо-інноваційні програми співробітництва з провідними ІТ-компаніями України, з якими у КПІ ім. Ігоря Сікорського укладено угоди. Так, у співпраці з ТОВ Terrasoft та після проходження викладачем Бендюгом В.І. тренінгу, було створено вибіркову дисципліну “Low-code, розробка додатків”. Наразі найактуальнішою є співпраця з ТОВ «ЕПАМ Системз», PLC Yalantis, Genesis. Так, компанія EPAM Systems обладнала спеціалізовану лабораторію для навчання, НПП кафедри, які одночасно є консультантами компанії впроваджують сучасні технології у навчальні курси; PLC Yalantis проводить науково-практичні семінари для викладачів, тренінги-навчання для студентів; Genesis спільно з СтудРадою та викладачами НН ІПСА запровадило командні онлайн змагання IASA DS Champ , у рамках змагань провідними фахівцями ІПСА було проведено лекції у напряму Data Science, Machine Learning, Deep Learning, Artificial Intelligence.

Складовою частиною системи внутрішнього забезпечення якості ВО в КПІ ім.Ігоря Сікорського, що сприяє професійному розвиткові НПП, є стажування та підвищення кваліфікації. До структури Університету входить НМК «Інститут післядипломної освіти», що забезпечує підвищення кваліфікації викладачів за програмами «Міжнародні проекти», «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle», «Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання» та іншими. НПП проходять стажування в установах НАНУ, в університетах України, за програмами академічної мобільностіті Erasmus+, міжнародні наукові стажування. Щороку ІТ-компанії-партнери університету та кафедри проводять курси-тренінги підвищення кваліфікації. Моніторинг рівня професіоналізму НПП забезпечується взаємо відвідуванням занять, щорічним рейтингуванням та конкурсним відбором.

Кафедра штучного інтелекту є забезпечувальним підрозділом для більшості факультетів/інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського з викладання нормативних дисциплін з проблем сталого розвитку. Детальніше