СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА

«Інтелектуальний аналіз даних та моделювання в бізнес-аналітиці»

Детальніше

Сертифікатну програму «Інтелектуальний аналіз даних та моделювання в бізнес-аналітиці» розроблено як профілізаційну складову освітньої програми за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» другого (магістерського) рівня здобувачів вищої освіти в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Мета сертифікатної програми полягає в підготовці аналітиків комп’ютерних систем з поглибленою математичною освітою, направленою на застосування методів інтелектуального аналізу даних в бізнес-аналітиці та для проведення сценарного моделювання в середовищі ситуаційних центрів, на використання засобів обробки великих обсягів неструктурованих даних інтернет-медіа та соціальних мереж, на прогнозування розвитку несприятливих ситуацій в навколишньому середовищі, в межах освітньо-професійної програми «Системи і методи штучного інтелекту» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» у напрямах:

  • застосування методів комп’ютерної обробки даних в інформаційних середовищах інтернет-медіа та соціальних мереж;
  • проведення досліджень несприятливих ситуацій в навколишньому середовищі на підставі даних дистанційного зондування землі шляхом моделювання в сфері геоінформаційних систем;
  • використання методів теорії ігор на різних етапах виконання проєктів зі створення систем керування та аналізу процесів у бізнес-аналітиці на базі надвеликих масивів даних;
  • застосування методів машинного навчання та багатовимірного статистичного аналізу даних у бізнес-аналітиці;
  • розроблення інтерактивних анкет для проведення SWOT-аналізу та засобів візуалізації сценаріїв на платформі Jace, статистичне оброблення результатів експертного опитування засобами dps.

Сертифікатна програма «Інтелектуальний аналіз даних та моделювання в бізнес-аналітиці» представляє спеціалізований комплекс пов’язаних між собою дисциплін (освітніх компонентів) встановленої тривалості, який передбачає професійно спрямовану підготовку слухачів КПІ ім. Ігоря Сікорського (студентів кафедри штучного інтелекту) та зовнішніх слухачів.

Освітні компоненти сертифікатної програми складаються з вибіркових дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Системи і методи штучного інтелекту» обсягом 23 кредити ЄКТС.

Освітні компоненти сертифікатної програми

Сертифікатна програма наповнена унікальним контентом практичних задач, які виконуються в Світовому центрі даних з геоінформатики та сталого розвитку (КПІ ім. Ігоря Сікорського):

  • застосування методів інтелектуального аналізу даних у бізнес-аналітиці;
  • використання методів теорії ігор в Data Science, моделювання управлінських рішень суспільними інститутами та суспільно-економічними системами із застосуванням стохастичних ігор до управлінських та фінансових систем;
  • обробка великих обсягів неструктурованих даних інтернет-медіа та соціальних мереж;
  • використання моделей явищ і процесів у прогнозуванні розвитку несприятливих ситуацій в навколишньому середовищі на основі даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), інтелектуальний аналіз даних, необхідних для проведення сценарного моделювання в середовищі ситуаційних центрів.