КОМАРИСТА Богдана Миколаївна

Вчений секретар кафедри штучного інтелекту

кандидат технічних наук, доцент кафедри штучного інтелекту

Scopus ID  26654832900
WoS ResearcherID  І-2796-2017
Google Scholar ID  TPQGR3gAAAAJ

Науковий напрям: сталий розвиток, екологічна безпека

Освіта: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2004 р., спеціальність – «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація – «інженер-еколог-технолог», спеціаліст

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 21.06.01 «Екологічна безпека», тема дисертації: «Моделювання та розрахунок індикаторів сталого розвитку для технологічних систем»; диплом кандидата наук ДК №023844, виданий 23/09/2014

Вчене звання: доцент по кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів; атестат доцента АД №004151, виданий 26/02/2020.

Підвищення кваліфікації (за останні 5 років, вибірково):

 • Свідоцтво ПК № 02070921/007643-23 про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою «Академічна доброчесність»28/11/2022 по 02/02/2023, 108 годин, 3,6 кр.
 • Сертифікат № GDTfE-02-01025 про успішне завершення курсу «Цифрові інструменти Google для освіти» - Базовий рівень05/09/2022 по 18/09/2022, 30 годин, 1 кр.
 • Сертифікат № GDTfE-02-C-00073 про успішне завершення курсу «Цифрові інструменти Google для освіти» - Середній рівень19/09/2022 по 25/09/2022, 15 годин, 0,5 кр.
 • Сертифікат № GDTfE-02-П-00111 про успішне завершення курсу “Цифрові інструменти Google для освіти” - Поглиблений рівень26/09/2022 по 02/10/2022, 15 годин, 0,5 кр.
 • Свідоцтво ПК № 02070921/007066-22 про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle»з 03.12.2021 по 17.01.2022, 108 годин, 3,6 кр.
 • Сертифікат d4e16759760c4bfca6c91cdf91c11ed5 Національне агентство з питань запобігання корупції «Основи антикорупції для всіх і кожного» 13.11.2023, 15 годин, 0,5 кр.

Наукові публікації (вибірково):

 • Trokhymenko, G., Litvak, S., Litvak, O., Andreeva, A., Rabich, O., Chumak, L., Nalysko, M., Troshyn, M., Komarysta, B., & Sopov, D. (2023). Assessment of iron and heavy metals accumulation in the soils of the combat zone. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(10 (125), 6–16. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.289289.
 • Komarysta, B., Dzhygyrey, I., Bendiuh, V., Yavorovska, O., Andreeva, A., Berezenko, K., Meshcheriakova, I., Vovk, O., Dokshyna, S., & Maidanskyi, I. (2023). Optimizing biogas production using artificial neural network. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 2 No. 8 (122), 53–64. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.276431.
 • Bendiuh V., Markina L., Matsai N., Kyrpychova I., Boichenko S., Priadko S., Shkilniuk I., Komarysta B., Yermakovych I., Vlasenko O. Integrated method for planning waste management based on the material flow analysis and life cycle assessment. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/10 (121), 2023 - 6-18 p. http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2023.273930.
 • Проскурнін О.А., Божко Т.В., Жук В.М., Комариста Б.М., Бендюг В.І. Доцільність врахування комплексних показників якості природної води при нормуванні скидань забруднюючих речовин із зворотними водами у водні об`єкти. Науковий вісник будівництва, 2022, т. 108, No2. - 79-84. doi.org/10.29295/2311-7257-2022-108-2-79-84.
 • Bondarenko, I., Dudar, I., Yavorovska, O., Ziuz, O., Boichenko, S., Kuberskyi, I., Shkilniuk, I., Komarysta, B., Dzhygyrey, I., Bendiuh, V. (2021). Devising the technology for localizing environmental pollution during fires at spontaneous landfills and testing it in the laboratory. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 № 10 (114), 40–48. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.248252.
 • Проскурнін О.А., Комариста Б.М., Бендюг В.І., Дем’янова О.О. Екологічне нормування скидів стічних вод з урахуванням комплексного показника якості води водоприймачів. Науковий вісник будівництва, 2021, № 2 (104), c. 299-304. doi.org/10.29295/2311-7257-2021-104-2-299-304.
 • Development of a highly efficient combined apparatus (a combination of vortex chambers with a bin for dry dedusting of gases / Pitak I., Shaporev V., Briankin S., Komarysta B., Nechyporenko D. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. ISSN 1729-3774, 2019. Vol. 3, Issue 10 (99). P. 49-55. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.170134.
 • Проскурнин О.А., Захарченко Н.И., Комаристая Б.Н., Бендюг В.И. - Нормирование состава сточных вод с использованием непараметрических статистических методов. Науковий вісник будівництва, 2019, том 2, № 2 (96). С. 311-317.
 • Бендюг В.І., Комариста Б.М. Життєвий цикл продукту та оцінювання енергетичних витрат. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія, № 39 (1315). Х.: НТУ «ХПІ». 2018. С. 4–11.

Монографії (вибірково):

 • Питак И.В., Основы теории химических процессов и реакторов: монография / И.В. Питак, В.П. Шапорев, О.Я. Питак, А.О. Грубник, Б.Н. Комаристая. – Харьков: Технологический центр, 2017. – С. 194. ISBN 978-966-2342-09-3/
 • Аналіз взаємозв’язку показників соціально-інституційного розвитку регіонів України / Комариста Б.М., Бендюг В.І. // Сталий розвиток — ХХІ століття. Дискусії 2020: колективна монографія/Національний університет “Києво-Могилянська академія” / за ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2020. — 469 с. — Електронне видання. ISBN: 978-617-7668-22-9 - с. 141-149.
 • Індекс глобальної конкурентоспроможності як показник соціально-економічного розвитку регіонів України / Бендюг В.І., Комариста Б.М. // Сталий розвиток — ХХІ століття. Дискусії 2020: колективна монографія/Національний університет “Києво-Могилянська академія” / за ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2020. — 469 с. — Електронне видання. ISBN: 978-617-7668-22-9 - с. 58-66.

Навчальні посібники (вибірково):

 • Сучасні технології програмування. Частина І. Практичні роботи [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. І. Бендюг, Б. М. Комариста. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,82 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 269 с.Примірник надано до бібліотеки у: - електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29155
 • Основи інженерії та технології сталого розвитку [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Б.М. Комариста, В.І. Бендюг. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,68 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 267 с. Примірник надано до бібліотеки у електронній формі: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29154.
 • Основи інженерії та технології сталого розвитку. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра усіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Б. М. Комариста, В. І. Бендюг. – Електронні текстові дані (1 файл: 12,71 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 346 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57847

Підручники: (вибірково):

 • Пляцук Л.Д. Процеси та апарати природоохоронних технологій: підручник у 2 т. / Л.Д. Пляцук, Р.А. Васькін, В.П. Шапорев та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – Т.2 – С. 512. ISBN 978-966-657-687-6; ISBN 978-966-657-689-0 (том 2).
 • Пляцук Л.Д. Процеси та апарати природоохоронних технологій: підручник у 2 т. / Л.Д. Пляцук, Р.А. Васькін, В.П. Шапорев та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – Т.1 – С. 435. ISBN 978-966-657-687-6; ISBN 978-966-657-688-3 (том 1).
 • Геоінформаційні технології: підручник / І.В. Пітак, А.А. Негадайлов. О.Я. Пітак, Ю.Г. Масікевич, В.П. Шапорев, Л.Д. Пляцук, Н.М. Самойленко, В.Ф. Моїсєєв, А.Ю. Масікевич, Є.В. Манойло, Н.Г. Пономарьова, Б.М. Комариста. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2019. – 296 с.